Rekisteriseloste | Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy Rekisteriseloste - Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy
Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy
Osoite: Nissilänpolku 4, 58430 Kulennoinen. Savonlinna
Puhelin: 015-442136
Sähköposti: info@punkaharjunkuljetus.fi

www.punkaharjunkuljetus.fi

YHEYSHENKILÖ REKISTERIÄ PITÄVISSÄ ASIOISSA

Nimi: Riitta Muhonen
Osoite: Nissilänpolku 4,58430 Kulennoinen
Puhelin: 044-3442101
Sähköposti: riitta.muhonen@punkaharjunkuljetus.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

JHL-järjestelmä on kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan jätehuoltoasiat, asiakassuhteen ylläpito ja laskutus kokonaisuudessaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön tiedot: nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero
Lisäksi: Tiedot asiakkaan tilaamista ja tehdyistä palveluista, laskutuksesta ja mahdollisista perintätoimista sekä asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

TIETOJEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan viranomaisille siten, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää. Luovutuksen perusteena on jätelaki 39§
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä laskujen perintätarkoituksessa, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään.
Muilta osin rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N MAIDEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmät on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla
teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään

vain henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

A MANUAALINEN AINEISTO
Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ulkopuolisilta suojattuna. Tietoihin pääsy vain rekisterinpitäjällä
sekä henkilötietojen käsittelijöillä.
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Yrityksemme kaikilla työntekijöillä jotka saavat asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron on salassapitovelvollisuus.
B ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
Käsiteltävät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla, joilla varmistetaan tietoturva. Tietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä sekä henkilötietojen käsittelijöillä.
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee tehdä lomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta:
www.tietosuoja.fi – Lomakkeet – Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus – Rekisteritietojen
tarkastuspyyntö.pdf

OIKEUS VAATIA TIEDON KOJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista.
Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee tehdä lomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta:www.tietosuoja.fi – Lomakkeet – Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus – Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.pdf

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa suostumuksen
peruuttamisen vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumiseen ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle